Esittely ja historia

Opintokeskus Visio on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tavoitteena on kansalaisyhteiskunnan ja vihreän aatemaailman tukeminen koulutuksen keinoin. Visio tukee jäsenjärjestöjensä ja muiden yhteistyökumppaneidensa koulutustoimintaa taloudellisesti ja pedagogisesti, järjestää avoimia kursseja yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnasta sekä tarjoaa kestävän kehityksen koulutusta ja tiedostusta kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lisäksi Visio osallistuu aktiivisesti erilaisiin kansainvälisiin koulutus- ja kehityshankkeisiin.

Vihreä Sivistysliitto ry on sivistysjärjestö, jonka tavoitteena on edistää ja toteuttaa kestävää kehitystä ja globaalia solidaarisuutta aikuiskasvatuksen sekä sivistys- ja kulttuurityön keinoin.
Sivistysliitto julkaisee kirjoja, järjestää kulttuuritapahtumia ja toimii Suomen vihreänä ajatuspajana. Vihreä Sivistysliitto ry ylläpitää Opintokeskus Visiota ja Ajatuspaja Visiota. Vihreällä sivistysliitolla on 23 jäsenjärjestöä. 

Ajatuspaja Visio tuottaa tausta-aineistoja ja puheenvuoroja poliittisen päätöksenteon tueksi. Ajatuspaja on toiminut osana Visiota vuodesta 2005 lähtien. Ajatuspajan aihealueina ovat olleet mm. perustulomallit, ekologinen verouudistus, maahanmuuttajakoulutus ja onnellisuustalous. Lisäksi ajatuspaja on järjestää erillisiä seminaareja ja osallistuu muiden ajatuspajojen kanssa yhteisiin hankkeisiin. Ajatuspaja julkaisee Vihreä Tuuma -verkkolehteä.
 

Historia

Visio on syntynyt vihreiden vaihtoehtoliikkeiden sivistysorganisaatioksi. Vihreät haaveilivat jo liikkeen alkuaikoina omasta sivistysliitosta ja opintokeskuksesta, mutta puolueen puuttuessa sellaiseen ei saatu lupaa. Vihreän liitto rekisteröityi puolueeksi 1988 ja omaa opintokeskusta alettiin puuhata uudella innolla. Opintokeskus haluttiin koko vaihtoliikekentän resurssiksi.

Vihreä sivistysliitto ry perustettiin 20.1. 1990. Sääntöihin kirjattiin seuraavasti: ”Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on sivistys. Sivistys on sitä, että ihminen pyrkii toteuttamaan itseään järki- ja tunneolentona.” Ensimmäisinä toimintavuosina sivistysliitto järjesti muutamia suuria seminaareja, koulutti vihreitä luottamushenkilöitä ja julkaisi Kosmos-lehteä. joka tarjosi foorumin ”80-luvun vaihtoehtoliikkeiden ajatuksille”.

Opetusministeriö myönsi Vihreälle Sivistysliitolle luvan 25.10.1994 ylläpitää opintokeskusta. Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Vision toiminnan painopistealueiksi määriteltiin muuttuva maailmankuva, kestävä kehitys ja elämäntavat, kansalaisten valta ja vastuu sekä kulttuurinen vuorovaikutus ja maailmankansalaisuus. Opintojohtajaksi valittiin Riitta Vaismaa.

Visio tarjosi palveluja sekä vihreille että laajemminkin järjestökentälle.

Jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppanien toteuttamia opintoja alettiin tukea Visio-tuella ja omia projekteja suunniteltiin ja toteutettiin. Julkaisutoimintaa jatkettiin ja laajennettiin. Lisäksi Visio alkoi järjestää ammatillista aikuiskoulutusta. Vision toiminta kasvoi nopeasti varsin laajaksi, muutettiin suureen toimistoon ja henkilöstöä lisättiin.

Visiosta haluttiin tehdä vaihtoehtoliikkeiden keskus, johon kuului oleellisesti vaihtoehtoliikkeen arkisto-projekti. Se käynnistettiin jo vuonna 1994 ja arkistoa alettiin koota Visioon. Projektiin liittyvä ”Utopiaa tekemässä” -näyttely järjestettiin Helsingissä ja Turussa. Arkiston kerääminen kuitenkin tyrehtyi parin vuoden jälkeen ja siihen asti kerätty materiaali toimitettiin kansallisarkistoon. Liikkeiden historiasta koottiin kirja ”Ruohonjuurista elämänpuuksi - vaihtoehtoliike Suomessa”.

Kolme vuoden alkurahoituksen jälkeen Vision saamat valtionosuudet pienenivät huomattavasti. Myös lupa järjestää ammatillista täydennyskoulutusta evättiin. Nämä johtivat siihen, että Vision toiminta supistui. Pienentyneihin resursseihin sovitettu toiminta jaettiin neljään osa-alueeseen: opinto- ja kerhotoimintaan yhteistyöjärjestöjen kanssa, kehittämishankkeisiin sekä omaan koulutustoimintaan. Uutena opintojohtajana aloitti Anneli Bauters vuonna 1998.

2000-luvulla Vision toiminnassa on korostunut aktiivisen kansalaisuuden tukeminen. Monet Vihreä vaikuttaja –kurssit ja muut vihreälle kenttäväelle suunnatut koulutukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta suositummiksi. Vihreän jäsen- ja järjestökentän kasvaessa on Visionkin toiminta ollut vakaassa kasvussa. Yhdeksi Vision toiminnan keskeiseksi osa-alueeksi on vakiintunut maahanmuuttajajärjestöjen oman kieli- ja kotoutumiskoulutuksen tukeminen.

Vuodesta 2005 lähtien Vihreä Sivistysliitto on toiminut myös vihreänä ajatuspajana, joka saa tukea päätöksentekoa tukevaan tutkimustoimintaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Vuodesta 2010 opintojohtajana on toiminut Ville Ylikahri.

Vision vuosittaisiin toimintakertomuksiin voi tutustua täällä